O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

             

      Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

   Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky sa konajú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

V školskom roku 2019/2020 otvára SOŠT tieto odbory:

4-ročné študijné odbory s maturitou a výučným listom

Kód

Názov školského vzdelávacieho programu

Počet

žiakov

2411 K

Programovanie počítačom riadených strojov 

- mechanik nastavovač

40

2697 K

Automatizačná a riadiaca technika

- mechanik elektrotechnik

10

2679 K

Programovanie strojárskych a elektrotechnických systémov

- mechanik mechatronik

40

 

Na základe požiadaviek podnikov budeme do duálneho vzdelávania prijímať:

Podnik, firma

Študijný odbor

     OSRAM a.s Nové Zámky

     mechanik nastavovač

     Muehlbauer Technologies s.r.o Nitra

     mechanik nastavovač

     mechanik elektrotechnik

     ŽSR Bratislava

     mechanik elektrotechnik

     Whörle Šurany

     mechanik nastavovač

 

Do 1. ročníka 4-ročného študijného odboru môže byť prijatý žiak, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 1. získal nižšie stredné vzdelanie
 2. splnil podmienky prijímacieho konania
 3. bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 90%.

 

Ostatní žiaci budú konať prijímaciu skúšku zo SJL a MAT

Prijímacia skúška zo SJL a MAT bude mať písomnú formu v dĺžke trvania

 45 minút z každého predmetu.

 

Termíny 1. kola prijímacích skúšok:

1.  termín – 13. máj 2019 od 8.00 hod.

2.  termín – 16. máj 2019 od 8.00 hod.

v budove školy

 

Výsledné poradie uchádzačov sa určí na základe celkového počtu získaných bodov

podľa nasledovných kritérií:

 • maximálne 30 bodov za prijímacie skúšky zo SJL
 • maximálne 30 bodov za prijímacie skúšky z MAT
 • maximálne 30 bodov za výsledky Testovania 9 – 2019 zo SJL
 • maximálne 30 bodov za výsledky Testovania 9 – 2019 z MAT
 • maximálne 15 bodov za študijné výsledky na konci 8. ročníka ZŠ
 • maximálne 15 bodov za študijné výsledky na polroka 9. ročníka ZŠ
 • maximálne 10 bodov za 1. – 3. miesto predmetových olympiád

                                / MAT, FYZ, SJL, CUJ, INF /

                     okresné kolo – 5 bodov, krajské a vyššie kolo – 10 bodov/

 

Spôsob prideľovania bodov za výsledky Testovania 9-2019 zo SJL a MAT

Úspešnosť (%)

Počet bodov

Úspešnosť (%)

Počet bodov

100-95

30

59-55

14

94-90

28

54-50

12

89-85

26

49-45

10

84-80

24

44-40

8

79-75

22

39-35

4

74-70

20

34-30

2

69-65

18

29-25

1

64-60

16

24-0

0

 

Spôsob prideľovania bodov za študijné výsledky zo ZŠ za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka:

priemer sa bude počítať z povinných vyučovacích predmetov -  slovenský jazyk a literatúra,  prvý cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia a informatika

Priemer

Počet bodov

Priemer

Počet bodov

1,00-1,20

15

1,91-2,00

7

1,21-1,30

14

2,01-2,10

6

1,31-1,40

13

2,11-2,20

5

1,41-1,50

12

2,21-2,30

4

1,51-1,60

11

2,31-2,40

3

1,61-1,70

10

2,41–2,50

2

1,71-1,80

9

2,51-2,75

1

1,81-1,90

8

2,75 a viac

0

 

Maximálny počet získaných bodov je 160.

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodne:

 1. ZPS žiaka, ak je v súlade s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore
 2. súčet bodov získaných z písomných testov SJL a MAT
 3. súčet bodov získaných za výsledky Testovania 9-2018
 4. súčet bodov získaných za študijné výsledky zo ZŠ
 5. priemer známok na polroka 9. ročníka
 6. priemer známok na konci 8. ročníka
 7. známka z matematiky na polroka 9. ročníka
 8. známka z matematiky na konci 8. ročníka

 

Žiak vyhovel prijímacej skúške ak splnil súčasne všetky tri nasledovné kritériá:

- dosiahol minimálne 5 bodov na prijímacej skúške zo SJL

- dosiahol minimálne 5 bodov na prijímacej skúške z MAT

- celkový počet získaných bodov je minimálne 25

 

V Šuranoch dňa 9.11.2018                                                              Ing.František Tamašovič v.r.

                                                                                                                          riaditeľ SOŠT

 

 

 

 

 

   Okruhy tém na prijímacie pohovory z matematiky pre školský rok 2019/2020

 1. Lineárne rovnice
 2. Dosadzovanie do výrazu, úprava jednoduchého výrazu
 3. Percentá
 4. Trojčlenka
 5. Priama a nepriama úmernosť
 6. Obvody a obsahy rovinných útvarov
 7. Objemy a povrchy telies – kocka, kváder, valec

 

Prijímacia skúška má písomnú formu v dĺžke trvania 45 minút.

 

Okruhy tém na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry

pre školský rok 2019/2020

ŠVP ISCED 2  Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, predmet Slovenský jazyk a literatúra

 1. Pravopisné cvičenie – dopĺňanie i/y, veľkých písmen, správnych hlások

 2. Určovanie slovných druhov a kategórií

 3. Určovanie vetných členov

 4. Určovanie pádov

 5. Umelecké výrazové prostriedky

 6. Verš a druhy verša, veršová schéma, rým

 7. Slovná zásoba, rozvrstvenie slovnej zásoby, tvorenie slov

 8. Hláskoslovie, spodobovanie, rytmické krátenie

 9. Priama reč

 10. Jazykové štýly, slohové postupy a útvary

 11. Literárne druhy a žánre

 

Prijímacia skúška má formu testu v dĺžke trvania 45 minút.