O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Štipendiá v šk. r. 2020/2021 ISIC karta WIFI na škole Prázdniny 2020-2022

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z.

                        o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa §149 Štipendium.              

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania

a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

 

a) 49, 04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane vo výške 50%  výšky životného minima,

 

b) 34, 33  - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35%  výšky životného minima,

 

c) 24, 52  - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25%  výšky životného minima.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov,

upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

 

V školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

            214, 83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

            149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

              98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Žiadosť žiaka o štipendium.

Podľa školského zákona §149 ods.(3) štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom

alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje.

Štipendium sa poskytuje žiakovi (nie rodičovi) mesačne na základe rozhodnutia riaditeľa školy.

Na druhej strane doteraz používané tlačivá žiadosti o štipendium je splnená aj požiadavka §149 ods.(7)

v ktorom sú uvedené podmienky poskytnutia štipendia.

Pre vypĺňanie tlačív nenastali žiadne zmeny.