O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

 

Okruhy tém na prijímacie pohovory z matematiky pre školský rok 2018/2019:

 1. Lineárne rovnice
 2. Dosadzovanie do výrazu, úprava jednoduchého výrazu
 3. Percentá
 4. Trojčlenka
 5. Priama a nepriama úmernosť
 6. Obvody a obsahy rovinných útvarov
 7. Objemy a povrchy telies – kocka, kváder, valec

Prijímacia skúška má písomnú formu v dĺžke trvania 45 minút.

 

Okruhy tém na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry

pre školský rok 2018/2019:

ŠVP ISCED 2  Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, predmet Slovenský jazyk a literatúra

 1. Pravopisné cvičenie – dopĺňanie i/y, veľkých písmen, správnych hlások
 2. Určovanie slovných druhov a kategórií
 3. Určovanie vetných členov
 4. Určovanie pádov
 5. Umelecké výrazové prostriedky
 6. Verš a druhy verša,  veršová schéma, rým
 7. Slovná zásoba, rozvrstvenie slovnej zásoby, tvorenie slov
 8. Hláskoslovie, spodobovanie, rytmické krátenie
 9. Priama reč
 10. Jazykové štýly, slohové postupy a útvary
 11. Literárne druhy a žánre

Prijímacia skúška má písomnú formu v dĺžke trvania 45 minút.